Nuxt.js 引用Firebase SDK

Nuxt.js 引用 Firebase SDK

本篇大綱:Nuxt.js 學習中。1 新增 firebase.js。2 更新 nuxt.config.js。3 各頁面引用。最近在看 Nuxt.js 的文件,想來轉用 Nuxt.js,沒想到在第一步引用 Firebase SDK 就卡關。